Jaunas grāmatas


Indriķa chronika. ORIGINES LIVONIAE. Anno MDCCXL.

Latviešu literārās valodas vārdnīca 8 sējumos. Zinātne, 1972.

Vera Volkēviča. Pļauka, 1 - 4. Jakubāna un Hānberga bibliotēka, 1993.

LATVIJAS DZELZCEĻI 1918 - 1938. Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1938.

Inž. J. Ķurzens. DZELZCEĻI. CEĻA BŪVE. Pamatne, virsbūve un stacijas. Valsts dzelzceļu izdevniecība, 1937.

Georgs Brants. LE BALLET LETTON. Riga, Edition Tāle, 1937.

LATVIEŠU KONVERSĀCIJAS VĀRDNĪCA, 22 sējumi. Faksimilizdevums, 1992.

LATVJU TAUTAS DAIŅAS. 12 sējumi, izd."Literātūra", Rīgā, 1928

ZEME UN TAUTAS. 4 sējumi, Grāmatu draugs, Rīgā, 1937

Rīgas jaunā dzelzceļu stacija. Projekts un paskaidrojumi. Dzelzceļu virsvaldes izdevums, 1937., Rīgā

Kareivja rokas grāmata. Armijas štāba apmācības daļa, 2. izdevums, Militārās literatūras apgādes fonda izdevums, 1934

Mācītāju ziņojumi par 1905. gada Revolūciju (Ar autografiem tekstā). O.Nonāca sakārtojums, "Kultūras balss", Rīgā, 1930

1905. gada Revolūcija Alūksnes un Smiltenes novadā. Latvijas vēstures pētīšanas biedrības raksti Nr.3

1905.g. revolūcijā cietušie Latvijas skolotāji. P.Birkerts, Latvijas vēstures pētīšanas biedrības raksti Nr.2, Rīgā, 1927

Varoņu sejas. Latviešu strēlnieku dzīves stāsti. J.Kaktiņš, Pulkv. Brieža fonda biedrības izd., 1930

Rīgas vēsture. Jānis Straubergs, Apgādniecība "Grāmatu draugs", 1936

Pasaules vēsture. 4 sējumi, Aleksandra Grīna redakcijā, Grāmatu draugs, 1930

 
 
© PLANETA GRAMATU ANTIKVARIATS 2011